İhracat ve üretimde kurumlar vergisi 1 puan indirimli

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracat faaliyetinden, sanayi sicil belgesine sahip kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 upanı düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırladı. Bu kapsamda, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmayacak. Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık bu indirimden yararlanabilecekler. Öte yandan, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun olmayıp Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına 1 puanlık indirimi uygulayabilecek. İhracat ve üretimde kurumlar vergisi 1 puan indirimli #1 İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına özel olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek. Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecek. Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesi halinde de bu faaliyetten elde edilen kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecek. Üretilen ürünlerin kazancı ihracattan kaynaklansa da 1 puan indirim geçerli
Mükelleflerce üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacak. İhracat ve üretimde kurumlar vergisi 1 puan indirimli #2 Payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarının tamamına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanıyor. Bu şekilde ilk defa halka arz edilen kurumlarda üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal edilerek bir kazanç elde edilmesi halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puan indirim daha uygulanacak. AA’nın haberine göre, öte yandan, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanıyor.